Adatvédelmi tájékoztató

Amikor Ön igénybe veszi Dr. Dankóné Budai Tünde egészségügyi  szolgáltatásait, akkor Önnek adott esetben személyes adatokat kell átadnia. Az adatvédelemről szóló jelen tájékoztatóval szeretném hangsúlyozni elkötelezettségemet az iránt, hogy az Ön személyes adatait biztonságos és megbízható módon kezelem, ezért fontosnak tartom az adatkezelési folyamat rövid ismertetését. Kiemelném, hogy személyes adatai kezelése során mindenben betartom a hatályos adatvédelmi jogszabályok szigorú előírásait. Az adatkezelésre kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül sor, és kizárólag azzal a személyes adatával történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

  1. Az adatkezelő

A személyes adatok adatkezelője a Dr. Dankóné Budai Tünde (1024 Budapest, Káplár utca 4/a. 4.em. 9.aj., E-mail: drdankonetunde@drdankonetunde.hu,  telefonszám: +36-70-585-6171, nyilvántartási szám: 54233135).

  1. Az adatkezelés alapjául szolgáló fontosabb jogszabályok

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: GDPR)

  1. Az egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez kötődő adatkezelés, az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelő Dr. Dankóné Budai Tünde egészségügyi szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről kizárólag azonosításra szolgáló név nyilvántartást vezet. A vendégek személyes adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja fel szolgáltatásai teljesítése céljából. A vendégek személyes adatait harmadik félnek az adatkezelő nem adja át.

Az adatkezelésre kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül sor, és kizárólag azzal a személyes adatával történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezelem, és minden törvényes eszközzel megakadályozom, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Az egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez kötődően kezelt adatok köre, és azok célja:

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja
családi és utónév vendég beazonosítása

Az adatkezelések jogalapja szolgáltatásaim esetében az Önnel kötött megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

Az adatkezelés időtartama

Addig kezelem és tárolom adatait:

  1. amíg Ön adatainak törlését nem kéri,
  2. ha hosszabb ideig nem veszi igénybe szolgáltatásainkat, akkor adatai egy év után automatikusan törlésre kerülnek.
  3. A személyes adataival kapcsolatos jogai:

I.) Az adatkezelőnél


Tájékoztatást kérhet az általunk Önről tárolt és feldolgozott személyes adatairól, valamint a jelen „Adatvédelmi tájékoztatóban” foglaltakról (az adatkezelésünk céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelőről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeiről stb.). Kérheti a hibás, vagy megváltozott személyes adatainak kijavítását. Ezen kérések díjmentesen nyújthatók be e-mail útján az adatkezelőhöz. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a tájékoztatást.

Kérheti az általunk Önről tárolt és feldolgozott adatok törlését.

Kérheti az általam Önről tárolt és feldolgozott adatok kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelésük és továbbításuk ellen az adatkezelőnél.

Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha azt Ön kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

II.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat

Ha Ön nem elégedett az adatkezelő válaszával, eljárásával; vagy bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdése merülne fel, akkor segítségért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (honlap:www.naih.hu, cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.,Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu).

III.) Bírósághoz fordulhat

Ön jogainak megsértése esetén akár bírósághoz is fordulhat. Az adatkezelő elleni per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.